Õppekorraldus alused

Praktikal Education OÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppijate täienduskoolitusele (edaspidi: koolitus) vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.

 

1. Õppetöö korraldus

1.1 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena aastaringselt. 

1.2 Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. 

1.3 Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.4 Õppida saab grupikoolitustel või individuaalõppes.

1.5 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Praktikal Education OÜ õppekorralduse alustega.

 

2. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ning kord

2.1 Koolitustele toimub eelregistreerumine kas internetis vastava ankeedi täitmise kaudu või võimaluse korral täiendkoolituste infosüsteemi kaudu.

2.2 Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.3 Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelnev haridus ja oskused).

2.4 Koolitusgrupi mittetäitumisel on Praktikal Education OÜ-l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Tasulise koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

2.5 Tellimuskoolituste komplekteerimine toimub vastava tellimuse kokkulepetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduse aluste lisana tellimuskoolituste tutvustuse juures.

2.6 Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu, v.a veebikoolitustel.

2.7 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

2.8 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

 

3. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ning kord

3.1 Tasulise koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-postile või e-arvetekeskusele. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

3.2 Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

3.3 Praktikal Education OÜ jätab endale õiguse vabastada osalejad koolitustasust erikokkuleppe alusel.

3.4 Praktikal Education OÜ koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26.

3.5 Osaleja võib koolitusest loobuda, teatades sellest Praktikal Education OÜ kontaktisikule kirjalikult e-posti teel:

3.5.1 Loobudes vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist,  tagastame 100% koolituse tasust.

3.5.2 Loobumisest 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist koolituse tasu ei tagasta, puudutud või koolitusel saab osaleda järgmisel toimumiskorral.

3.5.3 Hilisemal koolitusest loobumisel või koolitusel mitteosalemisel sellest teavitamata kuulub koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning õppija poolt juba tasutud koolituse maksumust ei tagastata.

 

4. Vaidluste lahendamise kord

4.1 Praktikal Education OÜ ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, pöördudes koolituse kontaktisiku poole. Vaie menetletakse ja õppijat teavitatakse sellest 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!