main illustration

Praktikal on loodusainete õpetamise ökosüsteem

Õpeta loodusaineid läbi praktiliste tegevuste.
Soovid katsetada?

Kirjuta meile
Demokomplektid on juba 30 koolis

Valgusõpetuse katsekomplektid tegid minu kui õpetaja töö väga palju lihtsamaks.

Komplektides olevate vahendite abil võisin soovi korral kasvõi iga tund õpilastega katseid teha ning nende planeerimiseks kuluv aeg oli sisuliselt tühine - vaid juhendi/näidisvideoga tutvumine ja õpilastele näitamine. Ootan väga, et ka mehaanika, soojusõpetuse ja elektri komplektid peatselt valmiksid!

Rauno Neito

füüsikaõpetaja Kõrveküla Põhikoolis

Praktikali ökosüsteem

Komplektid

e-Töövihik

Kõik vajalik koos

Katsekomplektide juurde kuuluv e-töövihik on elektrooniliste töölehtede komplekt, kus iga tööleht on ühe tööülesande täitmiseks.

Töölehed on grupeeritud 45-75 minutilisteks tundideks, tunnid omakorda on jagatud teemade alla, teemadest moodustub üks kursus. Kasutada võib üksikuid töölehti, terveid tunde või kogu kursust.Õpilaste jaoks on töölehed interaktiivsed – sinna sisestatud vastused jõuavad otse õpetaja arvutisse, nii et neid saab tunni juhtimisel kasutada ja neist võib kujundada ka tunnihindeid. Nagu füüsika Kahhoot.Töövihik on täielik õppematerjalide komplekt, sisaldades ka tavapäraselt õpikus esitatavaid iseseisvaks lugemiseks mõeldud tekste ja videosid.Tõõvihikus sisalduvad ka metoodilised juhised õpetajale.

Praktikaliga tunni alustamine võtab ainult 3 klikki ning õpetaja saabki kohe koos õpilastega õppima hakata.

Praktikal teeb Sinu töö märgatavalt lihtsamaks

Meie praktiliste töövahendite komplektide ja e-õppekeskkonna kasutamine on intuitiivne – tundi planeerida ja läbi viia on väga lihtne, katsevahendid on soodsad ja mitmeotstarbeliselt kasutatavad. Säästad aega muudeks tegevusteks. Olemas asjatundlik ja abivalmis kasutajatugi.

Praktikal annab õpetajatele virtuaalse assistendi, mis aitab tundi läbi viia, juhtida ja hallata. Sul jääb rohkem aega keskenduda suhtlusele ning õpilaste toetamisele.

Praktikal võimaldab sul olla hinnatum õpetaja nii õpilaste kui ka lastevanemate silmis

Tagasiside ja rahulolu oma tööst on oluline kõigile. Praktikal annab Sulle tööriista, mille abil on igaühel lihtne särasilmselt loodusteadusi õppida ja neist aru saada, ning aitab Sul huvi ja põnevuse tundi püsivalt tagasi tuua.

Praktikal on loodud õpetajale

Teame, et juba 5 minutit tehnilisi probleeme tunni alguses võib terve tunni rajalt maha võtta. Praktikaliga tunni alustamine võtab ainult 3 klikki ning õpetaja saabki kohe koos õpilastega õppima hakata.

Kõik vajalikud tööriistad on ühes süsteemis ning disainitud koos töötama.

PowerPoint, Kahoot, Mentimeter – ägedate tööriistage koos kasutamiseks peab õpetaja tihtipeale olema IT-spetisalist. Praktikali tarkvara toob kokku armastatud tööriistad nii, et õpetaja saab keskenduda õpetamisele.

Õpilased saavad praktiliselt ja ise koostada skeemid, mille õpikust leiavad

Praktikal parandab Sinu töötulemusi ja õpilaste õpitulemusi

Tekitamaks pikaajalist motivatsiooni loodusteaduslike ainete õppimiseks, tuleb lapsi igas tunnis pidevalt stimuleerida, et neil tekiks tunnis kohalolu- ja nn olukorrahuvi. Just selleks igapäevaseks stimulaatoriks on Praktikali praktiliste tööde komplektid asendamatud. Seda põhjusel, et Praktikali loodusainete õpetamise uus ökosüsteem aitab tublisti tõsta praktiliste tööde kvaliteeti, lähtudes ennekõike eluläheduse ja mängulisuse printsiipidest.

Laste püsiv huvi omakorda loob aluse edutundele, nende paremale hakkamasaamisele ja hilisemal erialavalikul loodusainete kasuks otsustamisele.

Too praktilised tegevused loodusaine tundi.

Alusta füüsika Praktikaliga sellel sügisel.
Demokomplektid on juba 30 koolis.
Ole järgmine katsetaja!

Kirjuta meile

Miks Praktikal

Keerulisemate loodusteaduslike ainete nagu füüsika ja keemia õppimine ei ole lastele tihti meeldiv, neid peetakse raskeks ega osata näha omandatavate teadmiste praktilist väärtust. Selle peamiseks põhjuseks on liigselt teooriakeskse metoodika rakendamine, mis ei võimalda lastel õpitava ja reaalse elu vahel piisavaid seoseid luua ja huvi tekitada.

Tulemuseks on keerulisemate loodusteaduslike ainete ülikoolis edasiõppijate väike arv, samuti gümnaasiumilõpetajate madal huvi inseneriteaduste vastu. Nimetatud valdkondade kraadiõppe lõpetanud spetsialistide vähesus omakorda pärsib arenguvõimalusi tootmise- ja tööstusvaldkonnas ning teadus- ja arendustegevustes, kahandades pikemas perspektiivis riigi konkurentsivõimet.

Seepärast Prakitkal sündiski – soovime võimestada õpetajaid, et inspireerida seekaudu tulevasi insenere ja teadlasi ning liikuda üldiselt teaduspõhisema ühiskonna poole.

Usume, et Praktikal toob sära silma nii õpetajale kui ka õpilasele.

Kaido Reivelt ja Omari Loid

Meeskond