Koolitus "Praktilised tööd III kooliastme füüsikatundides Praktikali vahenditega"

Õppekavarühm: 0114 Aineõpetaja koolituse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava; Õpetaja kutsestandard, tase 7 ( Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine)

Eesmärk: Koolitusel osaleja oskab planeerida praktilisi töid füüsika III kooliastme tundides ning juhendada õpilasi praktiliste tööde läbiviimisel.

Õpiväljundid: Koolituse lõpetanu:

 • omab ülevaadet Praktikali töövahendite kasutamisvõimaluste, piirangute ja ohutusreeglite kohta;
 • oskab kasutada Praktikali ökosüsteemi õppekogumikke;
 • oskab planeerida ja juhtida tundi, kasutades Praktikali õppekogumikke;
 • oskab viia läbi ja juhendada praktilisi töid lähtuvalt füüsika põhikooli õppekavast, kasutades Praktikali katsevahendite komplekte;
 • teab, kuidas rakendada töökavas läbivaid teemasid;
 • oskab planeerida projekte lähtuvalt füüsika põhikooli õppekavast.

Sihtgrupp: Üldhariduskoolide loodus- ja reaalainete õpetajad, kes õpetavad III või IV kooliastmes loodus- ja reaalaineid; huviringide juhendajad; teised huvilised.

Õppe alustamise tingimused: Füüsikaalased teadmised põhikooli õppekavas sätestatud mahus.

Õppe ülesehitus: 

 • 7 koolituspäeva
  • 5 kontaktõppeses
  • 2 veebinari
 • 6 iseseisva töö ülesannet

Õppe maht: 40 akadeemilist tundi, millest:

 • 20 tundi on kontaktõpe
 • 2 tundi on hübriid- või e-õpe
 • 18 tundi on iseseisev õpe ja kodutööd

Õppekeskkond ja õppevahendid: 

Kontaktõpe toimub täiskasvanute õppimist toetavates standardse varustusega koolitusruumides, õppevahenditeks on Praktikali katsevahendid ja õppekogumikud. 

Veebinarid toimuvad Google Meet keskkonnas.

 

Õppeprotsess:

Seminari teema

Sisu

Iseseisev õpe ja kodune töö järgmiseks korraks

Praktiliste tööde läbiviimine füüsikas

 • Praktikali ökosüsteemi tutvustus
 • Valgusõpetuse ja soojus- ja elektriõpetuse katsevahendite tutvustus, kasutamise põhimõtted
 • Praktiliste tööde läbiviimise põhimõtted põhikooli füüsikas

Vähemalt ühe valgusõpetuse praktilise töö planeerimine ja läbiviimine 

Õppekogumikud ja e-keskkond

 • Õppekogumike sisu ja ülesehitus
 • Tunni läbiviimise ja juhtimise võimalused
 • Hindamis- ja tagasisidestamise vahendid
 • Õpetajad loovad ise tunni ja valivad sinna õppesisu
 • Õpetajad läbivad näidistunni õpilase rollis

Tunni planeerimine, kasutades õppekogumike sisu, tunni läbiviimine ja analüüs.

Valgusõpetus

 • Valgusõpetuse katsevahendite tutvustus
 • Valgusõpetuse õppekogumiku (valgus ja valguse sirgjooneline levimine, valguse peegeldumine, valguse murdumine) metoodika ning praktiliste tööde läbiviimine
 • Valgusõpetuse katse ja õppekogumike kasutamise analüüs, probleemkohtade lahenduste leidmine rühmades

Valgusõpetuses ühe teema tunni planeerimine, kasutades õppekogumike sisu, tunni läbiviimine ja probleemkohtade kaardistamine

Soojusõpetus 

 • Soojusõpetuse läbivate teemade tutvustus
 • Soojusõpetuse katsevahendite tutvustus
 • Soojusõpetuse õppekogumiku (aine ehituse mudel, sooojusliikumine, soojusülekanne, aine olekute muutused, soojustehnilised rakendused, tuumaenergia.) metoodika ning praktiliste tööde läbiviimine
 • Valgusõpetuse tunni läbiviimise analüüs, probleemkohtadele lahenduste leidmine rühmatööna

Soojusõpetuses ühe teema tunni planeerimine, kasutades õppekogumike sisu, tunni läbiviimine ja probleemkohtade kaardistamine

Elektriõpetus 

 • Elektriõpetuse läbivate teemade tutvustus
 • Elektriõpetuse katsevahendite tutvustus
 • Elektriõpetuse õppekogumiku (elektriline vastastikmõju, elektrivool, vooluring, elektrivoolu töö ja võimsus, magnetnähtused) metoodika ning praktiliste tööde läbiviimine
 • Demokatsete ja õppekogumiku tunnis kasutamise koduste tööde analüüs 
 • Soojusõpetuse tunni läbiviimise analüüs, probleemkohtadele lahenduste leidmine rühmatööna

Elektriõpetuses ühe teema tunni planeerimine, kasutades õppekogumike sisu, tunni läbiviimine ja probleemkohtade kaardistamine

Mehaanika

 • Mehaanika (liikumine ja jõud, kehade vastastikmõju, rõhumisjõud looduses ja tehnikas, mehaaniline töö ja energia, võnkumine ja laine) metoodika ning praktiliste tööde läbiviimine
 • Mehaanika katsevahendite tutvustus
 • Mehaanika projektide planeerimine ja läbiviimise põhimõtted
 • Elektriõpetuse tunni läbiviimise analüüs, probleemkohtadele lahenduste leidmine rühmatööna

Mehaanikas ühe teema tunni planeerimine, kasutades õppekogumike sisu, tunni läbiviimine ja probleemkohtade kaardistamine

Kursuse kokkuvõte

 • Tundide läbiviimise kogemuse analüüs
 • Õppeaasta planeerimine, toetudes Praktikali materjalidele
 

 

Õppemeetodid: Praktilised tööd, lühiloengud, rühmades kogemuse vahetamine, iseseisvate tööde analüüs rühmades.

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde analüüsi suuline ettekanne seminaris.

Hindamiskriteeriumid ja lõpetamise tingimused:

 • Õppija on osalenud 80% õppest.
 • Õppija on suuliselt esitanud vähemalt 4 iseseisva töö analüüsi.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus väljastatakse hindamiskriteeriumid täitnud ja koolituse läbinud osalejale
 • Tõend väljastatakse osalejale, kes võttis osa õppetööst, kuid ei täitnud hindamiskriteeriumeid

Praktikal Education

+372 5816 1508

info@praktikal.ee

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!