Koolitus "Sissejuhatus füüsika III kooliastme praktiliste tööde läbiviimisesse Praktikali õppevahenditega"

Õppekavarühm:  0114 Aineõpetaja koolituse õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava; Õpetaja kutsestandard, tase 7 ( Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine)

Eesmärk: Koolitusel osaleja oskab viia läbi praktilisi töid füüsika III kooliastme tundides.

Õpiväljundid: Koolituse lõpetanu:

  • omab ülevaadet Praktikali töövahendite kasutamisvõimaluste, piirangute ja ohutusreeglite kohta;
  • oskab viia läbi praktilisi töid lähtuvalt füüsika põhikooli õppekavast, kasutades Praktikali katsevahendite komplekte;
  • on tutvunud erinevate praktiliste tööde võimalustega füüsika III kooliastme tundides.

Sihtgrupp: Üldhariduskoolide loodus- ja reaalainete õpetajad, kes õpetavad III või IV kooliastmes loodus- ja reaalaineid; huviringide juhendajad; teised huvilised.

Õppe alustamise tingimused: Füüsikaalased teadmised põhikooli õppekavas sätestatud mahus.

Õppe ülesehitus ja maht: Koolitus toimub ühel päeval kogumahuga 4 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond ja õppevahendid: 

Kontaktõpe toimub täiskasvanute õppimist toetavates standardse varustusega koolitusruumides, õppevahenditeks on Praktikali katsevahendid ja õppekogumikud. 

 

Õppesisu ja õppeprotsessi kirjeldus:

  • Sissejuhatus ja osalejate senise kogemuse kaardistamine;
  • praktilised tööd valgusõpetuses, soojusõpetuses, elektriõpetuses ja mehaanikas;
  • kogemuste vahetus praktiliste tööde läbiviimisel;
  • kokkuvõte.

Õppemeetodid: Praktilised tööd, lühiloengud, rühmades kogemuse vahetamine.

Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused:

Hindamine: praktiliste tööde iseseisev läbitegemine seminaris.

Hindamiskriteerium: osaleja on viinud läbi praktilised ülesanded ja saanud tagasisidet.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

  • Tunnistus väljastatakse hindamiskriteeriumid täitnud ja koolituse läbinud osalejale
  • Tõend väljastatakse osalejale, kes võttis osa õppetööst, kuid ei täitnud hindamiskriteeriumeid

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!