Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alustes sätestatakse vähemalt täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi-, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate- ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.

Praktikal Education OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Praktikal Education OÜ õppekorralduse alustest.

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
 2. Koolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorne, praktiline ja iseseisev töö;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi või töökogemuse kirjeldus.

 

TÄIENDKOOLITUSKURSUSEGA SEOTUD TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Koolitajad peavad omama erialast kõrgharidust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 2. Iga koolituse lõpus palutakse osalejatel anda tagasisidet. Tagasiside vormiga hinnatakse üldist rahulolu koolituse korraldusega, koolituskeskkonnaga, lektoritega ning ainekava sisu ja mahuga.
 3. Tagasisidet analüüsitakse ning vajadusel tehakse muudatusi kursuse korralduses, sisus ja mahus, koolituskeskkonnas ja koolitust läbiviivates koolitajates.

 

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 1. Kõik õppekavad avalikustatakse Praktikal Education OÜ koduleheküljel vähemalt  kaks nädalat enne koolituse toimumise algust.  
 2. Koolitused viiakse läbi ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.
 3. Kõik õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga.
 4. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 5. Koolituspäevadel, mis kestavad üle 4 tunni, on osalejatele tagatud koolituse toimumise ajal joogivesi, tee või kohv ja kerged suupisted.

 

KOOLITUSJÄRGSELT VÄLJASTATAV DOKUMENT

 1. Koolituse järgselt väljastatakse õppijale tunnistus või tõend kas paberkandjal või digitaalselt.
 2. Tunnistusele ja tõendile märgitakse  järgmised andmed:
 • õppija ees- ja perekonnanimi;
 • õppija isikukood;
 • õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;
 • majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg, koht ja maht;
 • tunnistuse/tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tunnistuse/tõendi number;
 • koolitaja(te) nimed.
 1. Vajadusel väljastatakse tunnistusele või tõendile lisa, kuhu märgitakse õppija nimi ja isikukood ning läbitud õppekava kirjeldus.
 2. Tunnistuse või tõendi allkirjastab kas koolitaja või Praktikal Education OÜ esindaja.

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!