Praktikal Koosloome programmis

Aprillis käivitus Tallinna Ülikooli, Haridus- ja Noorteameti ja Startup Estonia teine koosloomeprogramm, mis toob kokku Eesti koolid ja hariduslahendusi arendavad ettevõtted. Programmis töötavad koolid ja haridusinnovatsiooni algatused ühiselt selle nimel, et luua Eesti koolidele innovaatilisi digilahendusi.

Praktikal Koosloome programmis

Aprillis käivitus Tallinna Ülikooli, Haridus- ja Noorteameti ja Startup Estonia teine koosloomeprogramm, mis toob kokku Eesti koolid ja hariduslahendusi arendavad ettevõtted. Programmis töötavad koolid ja haridusinnovatsiooni algatused ühiselt selle nimel, et luua Eesti koolidele innovaatilisi digilahendusi.

Aprillis käivitus Tallinna Ülikooli, Haridus- ja Noorteameti ja Startup Estonia teine koosloomeprogramm, mis toob kokku Eesti koolid ja hariduslahendusi arendavad ettevõtted. Programmis töötavad koolid ja haridusinnovatsiooni algatused ühiselt selle nimel, et luua Eesti koolidele innovaatilisi digilahendusi.

Kuus haridusvaldkonna algatust EduLog, Koodikool, Praktikal, Noorte Vabamu, Taut ja TEMU ning 12 Eesti kooli on tänaseks meeskonnad moodustanud ning ühiste eesmärkide nimel tööle asunud. Palusime meeskondadel oma koostööst lähemalt rääkida ning kogemusi jagada. Teisena avaldame Praktikali kogemusloo.

Praktikali meeskond  

Sellel kevadel liitusime Haridus- ja Noorteameti ja Tallinna Ülikooli koosloomeprogrammi teise lennu töös. Programmi eesmärk on luua Eesti hariduses kasutatavaid kvaliteetseid digilahendusi, mis oleks kättesaadavad ja emakeeles praktiseeritavad ning kõik programmi valitud ettevõtted pürgisid sama eesmärgi poole. Selle sooviga alustasime Praktikali meeskonnaga tööd, et luua loodusteaduste õpetamise ökosüsteem.

Kolmest Põrsakesest Praktikalini

Koosloomeprogrammi sisenesime veel Kolme Põrsakese meeskonnas, kes on üks suurim teaduse populariseerimisega tegelev ettevõte Eestis. Peamiselt tegeles Kolm Põrsakest lastele teadusringide ja teadusteatri pakkumisega, kuid eelmisel aastal alanud eriolukord andis lükke tulla välja uute ja distantsilt pakutavate tegevustega. Selles keerulises olukorras tulid põrsakesed välja Avastajate kastidega, mis annavad lastele võimaluse teha teadust kodustes tingimustes käeliste tegevuste kaudu. Nüüdseks on kastid arenenud nii kaugele, et lapsed saavad igakuiselt tellida endale koju kasti vahendite ja juhendiga, et läbi viia temaatilised teaduskatsed. Kastide süsteemi arendamise kogemus oli oluline samm Praktikalini jõudmiseks.

Kolme Põrsakese tegevjuht Omari Loid ja Tartu Ülikooli Koolifüüsika Instituudi juhataja Kaido Reivelt alustasid 2020. aasta suvel koostööd, et arendada edasi põrsakeste õppekava. Suheldes avastasid nad ühise usu, et praktiliste tegevuste kättesaadavus on oluline üldhariduskoolides loodusteaduste õpetamisel. Kaido on aastaid Tartu Ülikooli Teaduskooli korraldatavate õpikodade kaudu arendanud ja katsetanud praktilisi õppemeetodeid. Siit algas teekond koolidele praktiliste lahenduste välja töötamiseks. Usust praktilistesse tegevustesse pärineb ka uue ettevõtte nimi ja eesmärk – Praktikal ehk praktilised õppevahendid loodusteaduste õpetamiseks.

Milleks koosloomeprogramm?

Programmiga liitumisel panime paika kaks eesmärki: luua koostöösidemeid teiste digilahendusi pakkuvate ettevõtetega ning leida ja kaasata oma toote arendusse koole ning õpetajaid. Mõlemad eesmärgid aitas programm täita. Võimalus arutada ideid ja lahendusi teiste ettevõtetega andis parema arusaama, millised probleemid Eesti digilahendustes siiani on esinenud. Samuti tõdesime, mida oleks vaja paremini teha, et õpilased ja õpetajad rohkem kasu saaksid. Kuna programmi on kaasatud tosin innovaatilist Eesti üldhariduskoole, oli lihtne leida endale arendusprotsessi jaoks testimisvõimalusi. Mitmed osalenud koolid olid meie pakutavast ideest vaimustuses ning esimesed proovid koos õpetajatega saidki läbi viidud tänu programmile. Seega oli programmiga liitumine alustava ettevõttena kindlasti toeks.

Kuidas Praktikal loodusteaduste õppimist muudab?

Loodusteaduste õppimine on õpilaste jaoks keeruline protsess. Mitmed koolid ei saa võimaldada praktilisi tunde vahendite puudumise tõttu ning õpetajad peavad töötama ainult õpikut ja töövihikut kasutades. Kuid sellisel viisil loodusteaduste õppimine jääb elukaugeks ehk õpilastel puuduvad võimalused luua seoseid loodusteaduste ja igapäeva elu vahel. Praktikal üritab seda probleemi lahendada.

Meie meeskonna eesmärk on panna kokku praktilistel projektipõhistel tegevustel ja seda toetaval tarkvaral baseeruv õpisüsteem, mis muudab tänast ettekujutust loodusteaduslikust haridusest. Oleme välja töötamas praktilistel tegevustel põhinevaid tunde, mis on originaalsed, projektipõhised, kaasavad ning pakume vahendite komplekte tegevuste elluviimiseks. Süsteemi terviklikkus põhineb tarkvaral, mille sees on kasutatavad õppematerjalid. Lahendus lubab materjalid muuta interaktiivseks esitluseks, kus õpilased saavad enda seadmete kaudu andmeid edastada. Vahendid praktilise töö läbiviimiseks on valitud põhimõttel, et need oleksid võimalikult lihtsasti kasutatavad, püsiksid mitmeid aastaid ning oleksid taskukohased koolidele. Seega meie lahendust kasutades saab kool kulutada suurusjärgus sama summa, mis tavaliselt kulub töövihikutele ning saavad ka katsevahendid praktiliste tegevuste läbiviimiseks.

Kui kaugele arendusega jõudnud oleme?

Täna oleme koostöös koolidega välja töötamas kõiki põhikooli füüsikakursusi haldavaid õppematerjalid ning oleme läbi viinud mitmeid testimisi õpilaste ja õpetajate peal. Tagasiside õpetajatelt on olnud positiivne. Praktikali pakutav lahendus leevendab õpetaja pikka ja kurnavat eeltöö tegemise vajadust ning materjalide ja katsevahendite otsimist. Arendusse kaasatud õpetajad alustavad esimesi reaalseid õppetunde meie lahendusega selle aasta sügisel. Ka koolijuhtide tagasiside on positiivne, nende jaoks on suurim boonus see, et pakutav lahendus ei maksa koolile suuri summasid ning õpetajatel on rohkem aega keskenduda õpilaste abistamisele.

„Valgusõpetuse katsekomplektid tegid minu kui õpetaja töö väga palju lihtsamaks. Komplektides olevate vahendite abil võisin soovi korral kasvõi iga tund õpilastega katseid teha ning nende planeerimiseks kuluv aeg oli sisuliselt tühine – vaid juhendi/näidisvideoga tutvumine ja õpilastele näitamine. Ootan väga, et ka mehaanika, soojusõpetuse ja elektri komplektid peatselt valmiksid!“

– Rauno Neito, füüiskaõpetaja Kõrveküla Põhikoolis.

Augusti lõpus toimus esimene avalik demopäev, kus paari tunni jooksul said pooled Tartu linna füüsikaõpetajad Praktikali lahendusega tutvuda. Kaasasutaja Kaido viis õpetajate läbi demotunni, kus tutvuti iga olulise optika Praktikali osaga. Huvi praktikalide kasutamisele võtmiseks on suur – pärast demopäeva soovisid õpetajad komplekte endalegi.

Kuidas näeb välja tund Praktikaliga?

Tunni läbiviimiseks on õpetajal tarvis Praktikali katsevahendeid ja tarkvara, mis sisaldab õppematerjale. Tunnile eelnevalt saab õpetaja üle vaadata ning välja valida tunni temaatika, kasutatavad katsed ja tunni meie materjalidega ette valmistada. Seejärel on vaja vähemalt kahe õpilase peale katsekomplekti ja võimalusel nutiseadet õppematerjalide vaatamiseks ning praktikal võibki alata! Õpetaja saab tarkvaras kontrollida õpilaste edasiliikumist, lasta neil vastata küsimustele, sisestada katsetest saadud andmeid ning soovi korral hinnata tööd. Õppematerjal sisaldab ka videoid katsete läbiviimise kohta, võttes sellega õpetaja õlgedelt koormust vähemaks. Tunni jooksul saavad õpilased iseseisvalt teha praktilisi katseid ja õpetaja ning õppematerjalide abiga luua tulemuste ja maailma vahel seoseid. Lisaks saavad õpilased interaktiivselt lahendada ülesandeid ja vastata temaatilistele küsimustele. Tund lõpeb katsevahendite kokku korjamise ja vajadusel õppetöö hindamisega.

Üle kändude lahenduste poole

Keeruline on leida lahendusi sajandivanuste traditsiooniliste meetodite kõrvale, mis sobivad tänapäeva noortele ja teevad füüsika õppimise lihtsamaks. Meie lahendus antud probleemile on praktika. Loodusainete õppimisel on oluline, et õpilane omandaks kogemusi. Need tulevad mängimise ja katsetamise kaudu. Kogemuste ümber saab ehitada teoreetilisi teadmisi ning seoseid. Mida rohkem suudavad õpilased praktiliste katsete kaudu luua seoseid maailmaga, seda edukam on meie praktikal. Seega tuleb luua katsed ja leida katsevahendid selliselt, et õpilane oleks katsetest huvitatud ja saaks nende kaudu paremini aru süsteemide toimimisest. Kõik katsed ja vahendid valime selliselt, et õpilasel oleks lisaks praktilisele väärtusele huvi katsetamise juurde tagasi tulla.

Praktikali kasu rahvusvahelise õppevahendina

Loodusteadused on üks vähestest õppeainetest, mida olenemata meetodist õpetatakse ühtse sisuga. Kuid suur probleem paljudes maailma riikides on õppevahendite kättesaadavus. Mitmetes riikides ei ole koolidel võimalusi osta kalleid õppe- või katsevahendeid. Meie pakutav toode on taskukohane ja toetab iga pakutava riigi õppekava parimal viisil. Esimese kahe tegutsemisaasta jooksul on meie eesmärk liikuda mitme välisriigi turule füüsika katsekomplektidega ning nendega kaasas käivate õppematerjalidega. Suudame luua taskukohaseid lahendusi tänu Kaido pikaajalisele kogemusele füüsika õpetamisel ning ideedele, kuidas lihtsate vahenditega praktilisi tegevusi teha.

Kuidas on lahendusega rahul õpilased?

Õpilasi eelneva õppeaasta jooksul ei jõudnud kiires arenguprotsessis kirjalikult tagasisidestada. Olemas on ainult silmaga nähtavad ehedad reaktsioonid katsetele, mis senini on olnud julgustavad. Õpilased teevad suurima heameelega katseid, aga nagu kõige muuga on tasakaal ja mitmekesisus tähtis – ainult katsetest ei piisa.

Praktikal peale koosloomet

Kuigi suvel koosloomeprogramm puhkas, siis meie meeskond on saanud suve jooksul kiirel tempol toodet arendada. Oleme sügisele vastu minekuks fookust kitsendanud ning paika pannud strateegia. Tootearendusel on peamine rõhk olemasolevate kursuste täiendusel ning samal ajal valmistame hoogsalt ette uusi kursusi. Valmis on saanud valgusõpetuse kursus ja lähiajal on valmimas veel kolm füüsikakursust. Ettevõtte arenguks oleme suve jooksul juba kaasanud ja veel otsimas professionaale, kes oma talendiga meie toote arendust toetaks – hetkel on meeskonnas 9 tegijat. Juba esimesel aastal on Praktikali juures tegemisel ka kaks doktoritööd. Oleme uue kooliaasta alguse ootel ja valmis loodusteaduste õppimist Praktikalidega toetama!

Soovid Praktikali enda kooli?

2021. õppeaastal alustame testimist limiteeritud hulga koolidega, et saaksime täpset ning asjakohast tagasisidet koguda. Kui Sul on soov saada juba sellel sügisel praktikale kasutada, uuri lähemalt www.praktikal.ee või kirjuta enda soovist Praktikali tegevjuht Omarile (omari@praktikal.ee).

Koosloomeprogramm käivitus aprillis projektipartnerite kohtumistega, ülikooli mentorluse ja konsultatsioonidega ning töötubadega. Programm lõppeb oktoobris avaliku üritusega kõikidele haridusest huvitujatele, kus jagatakse kolmepoolse koostöö kogemust, edusamme ja väljakutseid uute innovaatiliste lahenduste loomisel.

Haridus- ja Noorteamet on toeks programmis osalevatele haridusasutustele, Startup Estonia iduettevõtetele ning Tallinna Ülikool pakub osapooltele metoodilist ja didaktilist tuge. Koosloome programmi aitavad ellu viia Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

„Koosloome hariduses“ põhineb Soomes välja töötatud ja Espoos juurutatud mudelil KYKY Living Lab ning Inglismaal University College London (UCL) hariduse instituudi loodud programmil EDUCATE. Eestis eelmisel aastal kokku kutsutud programmis osalesid koos koolide ja lasteaedadega ettevõtted ALPA Kids, CogniSpot, Futuclass, Jututuba, Mastery ja Proovikivi.

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!